08 UTVALGENE

081 Utvalgenes oppgave er i samråd med klubbstyret å planlegge spesielle aktiviteter og virksomhet i klubben og sørge for at de blir utført. Flest mulig av medlemmene bør derfor være engasjert i utvalgsarbeid. Presidenten følger opp at utvalgene er i virksomhet.

 

082 Utvalgene bør ha minst to møter i semesteret. Det skal føres en møteprotokoll. Utvalgene skal gi rapport til årsmøtet om sin virksomhet. Presidenten innbys til alle utvalgsmøter, men han kan la et annet styremedlem møte i sitt sted.

 

083  Klubben oppretter de utvalg det er behov for og bestemmer når et utvalg skal opphøre å fungere.

 

09 DE ENKELTE UTVALGS OPPGAVER

091 Tur- og festutvalget arrangerer i samråd med klubbstyret festlige klubbsamvær. Ved spesielle samvær  søkes klubbfellesskapet utvidet til å gjelde ektefeller eller hele familier. 

 

092 Internasjonalt utvalg skal ha oppmerksomheten særlig henvendt på klubbens internasjonale kontakter, f.eks.:

A.  Å studere og bringe videre til klubben vesentlige informasjoner fra internasjonale Y's Men's publikasjoner.

 

B. Å være åpen for internasjonale problemer i tiden som kan være verdifulle for klubbens medlemmer, og foreslå at slike problemer tas opp i klubben.

 

C. Å oppmuntre klubbens medlemmer til å slutte aktivt opp om internasjonale oppgaver og konferanser i vår bevegelse.

 

D. Å skape og holde ved like kontakt med en eller flere vennskapsklubber i andre land.

 

093  Informasjonsutvalg skal ha et åpent øye for de muligheter en har til å gjøre klubbens eksistens og arbeid kjent gjennom de lokale massemedia. Særlig større begivenheter som medlemsopptak, årsmøte, internasjonale besøk, arbeidsprosjekter m.v. bør få offentlig omtale. Utvalget har også ansvar for og forestår utgivelse av klubbens publikasjon "STIKKA".

 

094 Medlemsutvalgets oppgave er:

A. Utvalget skal sørge for å rekruttere nye medlemmer og orientere dem om klubbens idé og formål. I sitt rekrutteringsarbeid må utvalget gjøre oppmerksom på at klubben bare har aktive medlemmer som er villige til å gå inn i klubbens oppgaver og kristne fellesskap. Det bør også legges vekt på å verve medlemmer fra en så stor bredde av yrkesgrupper som mulig. Om opptak av nye medlemmer se pkt. 022. 

 

B. Utvalget skal arbeide for å skape og vedlikeholde et godt klubbmiljø. Dette innebærer blant annet å ta kontakt med medlemmer som på grunn av sykdom eller av andre grunner kan være i ferd med å miste den jevnlige kontakt med klubbens møter og virksomhet.

 

C. Utvalget har ansvaret for å finne kontakter med tanke på dannelse av nye klubber. Utvalget kan ta initiativ til de første klubbmøter på det aktuelle sted, og skal ha omsorg for at den nye klubben hjelpes frem til charter.

 

095 Programutvalget skal tilrettelegge klubbens møteprogram og sørge for at dette blir så variert og givende som mulig. Utvalget bør hele tiden ha klubbens formål og oppgaver for øye. Programmet skal være ferdig, trykt og distribuert før første møte i semesteret. Presidenten er utvalgets formann for vårprogrammet, og visepresidenten er utvalgets formann for høstprogrammet. Ellers består utvalget av klubbstyret og formennene i alle utvalgene.

 

096 Prosjekt- og økonomiutvalget skal finne frem til og foreslå prosjekter som kan skaffe klubben nødvendige finanser til å utføre de oppgaver som klubben til enhver tid vil løse. Utvalget har ansvaret for å administrere de prosjekter som klubben tar opp. Klubbens kasserer holdes jevnlig orientert.

 

097 Revisoren foretar kontroll av kassererens regnskapsbøker, bilag, bank- og postgirokonti m.m. Han underretter presidenten om eventuelle merknader.

 

098 Valgutvalget avgir sitt forslag til valg av klubbstyre og utvalgene den 1. februar til presidenten. Som valgutvalg fungerer siste års president (PP) sammen med de to tidligere presidenter med funksjonstid nærmest siste års president. Formann er siste års president (PP).

 

099 Fellesrådet Hamar KFUK/M. Klubben velger en representant til rådet.

 

0100 Fengselsutvalget arrangerer besøk i Hamar Kretsfengsel bl.a. på julaften og ordner med program under besøkene.

 

10 VEDTAK,

101   Klubbstyret er beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmene er til stede.

 

102  Klubben er beslutningsdyktig når 1/3 av medlemmene er til stede, så fremt intet annet er bestemt i Lov eller Vedtekt.

 

103  Hvor intet annet er bestemt i Lov eller Vedtekt, fattes alle vedtak i klubb eller klubbstyre med vanlig stemmeflertall.

 

11 ENDRINGER

111   For eventuelle endringer av disse vedtekter gjelder samme regler som for endringer av klubbloven, kfr. klubblovens § 7.

-ooo--

 

Klubbens lover og vedtekter er vedtatt 1968, endret 15.05.84, endret 19.01.93 og 26.02.02

 

Til hovedsiden